Definirea cerințelor utilizatorilor serviciului AIRFARE

Serviciile AIRFARE vor fi distribuite către utilizatori prin intermediul unui Geoserver, cu ajutorul căruia rezultatele vor putea fi vizualizate, analizate sau descărcate. Metodele și fluxurile de lucru aplicate pentru generarea produselor aferente serviciilor vor putea fi aplicate cu ușurință pentru diferite scenarii definite, generând rezultate finale sub formă de hărți, date geospațiale de tip raster și shapefile. Fluxul de lucru pentru generarea datelor furnizate în cadrul serviciilor va fi activat la cerința utilizatorului, fiind puse la dispoziția acestuia într-o perioadă de timp prestabilită.

Principalele servicii dezvoltate prin proiectul AIRFARE vor viza:

  • Utilizarea și acoperirea terenurilor;
  • Deplasările suprafeței terestre;
  • Identificarea și analiza structurilor antropice subterane/îngropate;
  • Monitorizarea extinderii zonelor urbane;
  • Detectarea de construcții ilegale în  vecinătatea sau în zona protejată a siturilor de patrimoniu;

Grupurile de utilizatori vizați se împart în două mari categorii ale căror particularități sunt descrise în tabelul X:

  • Autorități publice centrale, județene și locale;
  • Proprietari, administratori și alți deținători de bunuri individuale de patrimoniu cultural arheologic și construit.

Cerințele definite în cadrul etapelor I și II iau în considerare faptul că potențialii utilizatori au cunoștințe limitate despre tehnologiile de observare a Terrei cu ajutorul sateliților sau de operare în aplicații dedicate analizelor spațiale. Prin urmare, serviciile AIRFARE vor fi distribuite într-un mod cât mai simplificat către utilizatori, produsele prezentate fiind însoțite de explicații ample cu privire la proveniență, conținut și caracteristicile fenomenelor reprezentate (tipuri de observații, rezoluție spațială/temporală).

În același timp, utilizatorii cu un nivel mai avansat de cunoștințe în ceea ce privește analiza și interpretarea datelor geospațiale, vor putea solicita produse complexe, compatibile cu software GIS pentru realizarea de analize complexe, bazate pe coroborarea noilor rezultate cu date deja existente. Astfel, generarea de rezultate în format universal utilizat în domeniul GIS, precum raster și shp sunt cerințe de bază ale serviciilor AIRFARE.

Segment de piață

Descriere

Dimensiune piață

Autorități publice centrale, județene și locale

Autoritățile centrale și locale asigură activitățile de evidență, inventariere, protejare și punere în valoare pentru toate categoriile patrimoniului cultural imobil și gestionează inventarele oficiale ale patrimoniului cultural construit – lista monumentelor istorice, repertoriul arheologic național, baze de date și depozite digitale. Produsele oferite de AIRFARE ar putea facilita toate procesele specifice patrimoniului cultural construit și arheologic ale autorităților administrative, oferind soluții de inventariere rapidă și monitorizări periodice pentru prevenirea degradării obiectivelor cu ajutorul hărților de risc întocmite. Cu ajutorul algoritmilor de AI/ML, AIRFARE va putea detecta rapid construcții ilicite care încalcă zona de protecție punând în pericol obiectivele, precum și urmările imediate asupra stabilității clădirilor, cauzate de procese antropice sau naturale. De asemenea, AIRFARE va putea sprijini punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu construit prin produse ce pot sta la baza întocmirii planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

Ministerul Culturii și Identității Naționale (prin Institutul Național al Patrimoniului);
MAE – Delegat UNESCO cu implementarea Convenției Patrimoniului Mondial;
IGSU: responsabil cu elaborarea de norme și metodologii în domeniul prevenirii riscurilor și al intervenției în situații de urgență (în curs);
Consilii Județene ce dețin un număr reprezentativ de situri.

Proprietari, administratori și alți deținători de bunuril individuale de patrimoniu cultural arheologic și construit

Acest tip de potențiali clienți au obligativitatea gestionării, protejării și punerii în valoare a bunurilor deținute. În acest sens, proprietarii, administratorii și deținătorii de bunuri de patrimoniu sunt sfătuiți și sprijiniți de autorități, însă produsele AIRFARE vor facilita procesele de informare a proprietarilor cu privire la bunurile deținute și vor încuraja proactivitatea acestora. Instituțiile de cultură precum muzeele derulează programe de explorare și cercetare a siturilor arheologice, precum și de întreținere și restaurare a obiectivelor din aria de interes. Pe lângă oferirea serviciilor de monitorizare și avertizare timpurie pentru prevenirea riscurilor la care sunt expuse imobilele administrate de client, AIRFARE poate sprijini explorarea siturilor arheologice prin depistarea structurilor subterane care pot fi detectate la studiul în ansamblu a unei zone de interes.

Ro Naturstein: deținătoare a 50+ clădiri – monumente istorice în București;
Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva; Muzeul Național al Unirii, Alba-Iulia; Muzeul Municipiului București; Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița; Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca; Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;
Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, Mogoșoaia
Persoane fizice și juridice ce dețin în proprietate imobile parte din patrimoniul cultural.